Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy - 2010-16

Čl. 1    Název a sídlo

Fotoklub Ivančice - FotKI (dále jen fotoklub) má své sídlo na adrese:

Oslavanská 537/70, 664 91 Ivančice.

 

Čl. 2    Charakter fotoklubu

Fotoklub je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fotografických nadšenců, v němž se sdružují amatérští i profesionální fotografové k aktivní činnosti a popularizaci v oblasti fotografie. Fotoklub je právnickou osobou podle českého práva.

 

Čl. 3    Základní cíle fotoklubu

·        popularizace fotografie a fotografování v blízkém regionu

·        fotografické mapování života a krajiny

·        realizace a rozvoj členů v oboru

·        formou prezentace informovat veřejnost o své činnosti

·        práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity

·        činnost vede k prevenci sociálně patologických jevů

 

Čl. 4    Formy činnosti fotoklubu

·        účast na výstavách a soutěžích s cílem reprezentovat Mikroregion Ivančicko

·        tvorba fotoarchivu

·        fotosoutěže

 

Čl. 5    Členství ve fotoklubu

5.1      Členství ve fotoklubu je individuální, členství právnických osob se nepřipouští.

5.2      Přihláška je písemná a žadatel v ní musí souhlasit se zněním těchto stanov a zavázat se k jejich plnění. Přihlášku za nezletilého podává jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

5.3      Členství vzniká po schválení přihlášky výborem fotoklubu.

5.4      Členství ve fotoklubu končí vystoupením člena, vyloučením člena, úmrtím člena nebo zánikem fotoklubu.

5.5      O vyloučení člena rozhoduje výbor fotoklubu. Proti vyloučení je možno se odvolat, odvolání má odkladný účinek. Odvolání se projedná na nejbližší členské schůzi.

5.6      Důvodem k vyloučení člena z fotoklubu je hrubé porušení stanov fotoklubu, zejména nesplnění povinností člena a nezaplacení členského příspěvku ve stanoveném termínu.

5.7      Při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv majetkové vyrovnání.

5.8      Členská schůze může na návrh udělit:

a)     Čestné členství Čestný člen je zbaven členských povinností a v rámci práv má pouze poradní hlas;

b)     Čestné uznání – za dlouhodobě obětavou práci nebo za mimořádný skutek vykonaný ve prospěch fotoklubu nad rámec povinností;

c)      titul Čestný předseda je oceněním mimořádných zásluh o fotoklub a v rámci práv má pouze poradní hlas. Čestným předsedou může být pouze jedna žijící osoba.

Čl. 6    Práva členů fotoklubu

6.1      Všichni členové mají právo být informováni o činnosti fotoklubu a dalších akcích v oblasti fotografie a těchto akcí se zúčastňovat.

6.2      Všichni členové mají právo zúčastňovat se společných akcí fotoklubu.

6.3      Všichni členové mají právo předkládat výboru fotoklubu a členské schůzi své návrhy a připomínky k činnosti fotoklubu, včetně návrhu na odvolání člena výboru fotoklubu.

6.4      Právo volit a být volen do výboru fotoklubu mají jen členové zletilí a plně právně způsobilí.

6.5      Všichni členové mají právo účastnit se členské schůze a hlasovat na ni.

 

Čl. 7    Povinnosti členů fotoklubu

Člen fotoklubu má za povinnost:

7.1      Respektovat a dodržovat stanovy fotoklubu.

7.2      Respektovat, dodržovat a plnit rozhodnutí výboru fotoklubu a členské schůze.

7.3      Včas platit členské příspěvky.

7.4      V rámci svých možností a svého přesvědčení podporovat a prosazovat cíle fotoklubu.

7.5      V rámci svých možností pomáhat ostatním členům fotoklubu.

7.6      Informovat výbor fotoklubu o změnách osobních údajů nutných pro vedení členské evidence a to neprodleně poté, co nastanou.

 

Čl. 8    Orgány fotoklubu

8.1      Nejvyšším orgánem fotoklubu je členská schůze.

8.2      V době mezi členskými schůzemi je fotoklubu řízen výborem fotoklubu.

8.3      Statutárním orgánem fotoklubu, který za fotoklub vystupuje, jedná a podepisuje, jsou předseda a místopředseda fotoklubu a to každý samostatně v plném rozsahu. Své oprávnění mohou tyto osoby převést na jiného jen písemnou plnou mocí s úředním ověřením.

8.4      Oprávněná osoba se za fotoklub podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu fotoklubu připojí svůj podpis s uvedením svého celého čitelného jména.

8.5      Kontrolním orgánem fotoklubu je revizní komise.

 

Čl. 9    Členská schůze

9.1      Členská schůze je nejvyšším orgánem fotoklubu a tvoří ji všichni členové fotoklubu, kteří v okamžiku jejího konání mají splněny své členské povinnosti.

9.2      Členskou schůzi svolává výbor fotoklubu alespoň jednou ročně, informuje o ní ostatní členy alespoň 30 dní předem.

9.3      Členská schůze se svolá vždy, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů fotoklubu s uvedením důvodu a návrhem programu. Pokud revizní komise zjistí závažné nedostatky v hospodaření fotoklubu, činnosti výboru nebo jiné nedodržování stanov fotoklubu, má právo svolat členskou schůzi.

9.4      Členská schůze je schopná se usnášet, jestliže se jí účastní alespoň padesát procent členů. Nesejde-li se v určenou dobu dostatečný počet členů, koná se o půl hodiny později mimořádná členská schůze. Tato mimořádná členská schůze je v každém případě usnášeníschopná.

9.5      Člen se nemůže nechat k jednání, hlasování a volbám na členské schůzi zastoupit jiným členem a to ani na základě písemné plné moci.

9.6      Při všech hlasováních a volbách má každý člen jeden hlas.

9.7      Hlasování je zpravidla veřejné. Na návrh kteréhokoli člena může členská schůze rozhodnout většinou o tom, že hlasování k některé otázce bude provedeno tajně.

9.8      Volby jsou zpravidla tajné. Kandidát, o jehož zvolení se hlasuje, se může tohoto práva veřejně vzdát. Poté členská schůze rozhodne, zdali volba proběhne tajně, či nikoli.

9.9      Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro hlasování je rozhodující počet přítomných v okamžiku zahájení členské schůze; k pozdějším změnám v počtu účastníků členské schůze se nepřihlíží, nepřítomní se považují za osoby, jež se zdržely hlasování.

9.10    Zvolen je ten, pro nějž hlasovala většina přítomných členů. Není-li takové osoby, koná se druhé kolo, do kterého postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola. Zvolen je ten z nich, který obdrží více hlasů. V případě rovnosti rozhoduje los.

9.11    Členská schůze zejména:

a)     rozhoduje o změnách stanov fotoklubu;

b)     rozhoduje o základních otázkách činnosti fotoklubu, zejména plánu činnosti a hospodaření;

c)      rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem fotoklubu a jeho zatěžování věcnými břemeny;

d)     volí členy výboru fotoklubu (viz čl. 10);

e)     kontroluje činnost výboru fotoklubu;

f)        odvolává člena výboru fotoklubu;

g)     rozhoduje o zrušení a zániku fotoklubu – pro toto rozhodnutí je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny členů;

h)      rozhoduje o otázkách, které výbor fotoklubu navrhnul na program jednání;

i)        pověřuje výkonem pravomocí nebo výkonem určité činnosti člena fotoklubu;

j)        rozhoduje o všech významných záležitostech, kterými se hodlá zabývat.

9.12    O členské schůzi se pořizuje zápis, ten podepisuje předseda a ověřovatel zápisu, kterého volí členská schůze. To neplatí v případě, že je zápis sepsán formou notářského zápisu.

 

Čl. 10 Výbor fotoklubu

10.1    Výbor fotoklubu realizuje závěry členské schůze a uvádí je do praxe.

10.2    Členem výboru fotoklubu může být zvolen každý člen, který je minimálně rok členem fotoklubu, má splněny své členské povinnosti, je zletilý a plně právně způsobilý.

10.3    Výbor fotoklubu je nejméně pětičlenný a funkční období člena výboru jsou čtyři roky. Opětovné zvolení je možné.

10.4    Dojde-li k uvolnění funkce ve výboru fotoklubu, doplní nejbližší členská schůze volbou počet členů výboru.

10.5    Funkce člena výboru fotoklubu je čestná, nenáleží za ni žádná forma odměny.

10.6    Výbor fotoklubu je usnášeníschopný, je-li přímo nebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomna jeho nadpoloviční většina. Zmocnit lze jen jiného člena výboru.

10.7    K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů výboru; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Požádají-li o to alespoň dva členové výboru, nebude o návrhu hlasováno a rozhodne o něm členská schůze.

10.8    Funkce člena výboru fotoklubu zaniká úmrtím člena výboru, vzdáním se funkce, odvoláním členskou schůzí, zánikem členství nebo ztrátou podmínek volitelnosti (čl. 10.2). Dojde-li k uvolnění funkce ve výboru fotoklubu, svolá dosavadní výbor členskou schůzi do dvou týdnů a volbou doplní počet členů výboru.

10.9    Výbor fotoklubu odpovídá za vedení evidence a účetnictví v souladu s právními předpisy.

10.10  Povinnosti členů výboru, jejich kompetence a pravomoci stanoví Organizační řád.

10.11  Výbor fotoklubu se schází podle potřeby, minimálně jednou za půl roku. Schůze svolává předseda. Mimořádné schůze výboru fotoklubu jsou pořádány, požádají-li o to alespoň tři členové výboru.

10.12  Výbor fotoklubu rozhoduje o:

a)     základních dokumentech fotoklubu;

b)     návrzích na změnu stanov fotoklubu;

c)      dalších návrzích, které má projednat členská schůze;

d)     výši členských příspěvků, o slevách a výjimkách z jeho placení;

e)     přijímání nových členů a vyloučení člena;

f)        nakládání s veškerým movitým majetkem fotoklubu, přitom je vázáno rozhodnutím členské schůze nebo schváleným rozpočtem;

g)     neodkladných záležitostech, které jinak patří do kompetence členské schůze; tyto musí nechat dodatečně projednat členskou schůzí;

h)      dalších otázkách, které do jeho působnosti přenesla členská schůze.

10.13 Členové výboru jsou za svou činnost odpovědni členské schůzi.

 

Čl. 11 Hospodaření fotoklubu

11.1    Fotoklub je samostatnou právnickou osobou, způsobilou mj. nabývat a vlastnit majetek, hospodařit s ním a užívat jeho výnosů.

11.2    S majetkem fotoklubu hospodaří výbor fotoklubu. Vázán je při tom rozhodnutím členské schůze, popř. rozpočtem, pokud jej členská schůze schválila. V tom případě je výbor fotoklubu povinen předložit členské schůzi kromě zprávy o majetku a hospodaření i zprávu o plnění rozpočtu.

11.3    Příjmy fotoklubu tvoří:

a)     členské příspěvky;

b)     dary, granty a dotace;

c)      příjmy plynoucí z nakládání s majetkem fotoklubu;

d)     ostatní příjmy.

11.4    Výdaje fotoklubu tvoří zejména výdaje na:

a)     pořizování, opravy a údržbu majetku fotoklubu;

b)     organizaci klubových akcí;

c)      zabezpečení a pojištění majetku fotoklubu a jeho členů;

d)     schválenou činnost fotoklubu;

e)     ostatní činnosti související s posláním fotoklubu.

11.5    Zásadou hospodaření fotoklubu je vyrovnanost příjmů a výdajů.

11.6    Není-li možno tuto zásadu dodržet, a výdaje by přitom měly překročit příjmy o více než 25% disponibilních finančních prostředků nebo o 10% hodnoty majetku fotoklubu, je výbor povinen k takovému vydání zajistit rozhodnutí členské schůze.

11.7    Podrobnosti o hospodaření stanoví Hospodářský řád, který schválí výbor fotoklubu.

11.8    Správnost hospodaření fotoklubu kontroluje revizní komise podle Revizního řádu.

 

Čl. 12 Zrušení fotoklubu

O zrušení fotoklubu rozhoduje členská schůze. Ta v tom případě rozhoduje o způsobu majetkového vypořádání, jmenování likvidátora a jeho odměně a způsobu, jakým bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

 

Čl. 13 Závěrečné ustanovení

13.1    Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.

13.2    Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 8. 11. 2012 a nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2012.

13. 3   Ke dni účinnosti stanov se ruší Stanovy fotoklubu schválené členskou schůzí fotoklubu dne 15. 9. 2011.

 
 Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 11
Celkem: 3499676
Měsíc: 39473
Den: 941