Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy

stanovy zapsaného spolku

úplné znění schválené na Členské schůzi dne 14. 1. 2016

 

čl. 1

Úvodní ustanovení

1.1   Název spolku: Fotoklub Ivančice – FotKI, z. s. (dále jen „fotoklub“).

1.2   Sídlo spolku: Mezírka 321/3, 664 91 Ivančice.

1.3   Fotoklub je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

1.4  Fotoklub je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem sdružování fotografických nadšenců, a to jak amatérů, tak i profesionálů. Posláním fotoklubu je zejména:

a)  popularizace fotografie a fotografování v blízkém regionu

b)  fotografické mapování života a krajiny

c)  realizace a rozvoj členů v oboru

d)  formou prezentace informovat veřejnost o své činnosti

e)  práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity

f)   činnost vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů

1.5   Vnitřní  organizace  fotoklubu,  práva  a  povinnosti  členů  i  volených  orgánů fotoklubu se řídí těmito stanovami, které jsou založeny ve svém úplném znění v sídle fotoklubu.

 

čl. 2

Činnost fotoklubu

2.1   Hlavní  činnost  fotoklub  směřuje  k ochraně  a  uspokojení  společných  zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 1, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

a)  účastí a pořádáním výstav s cílem reprezentovat Mikroregion Ivančicko

b)  účastí a pořádáním fotosoutěží

c)  tvorby fotoarchivu

2.2   K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a)  prodej fotografií; b)  prodej kalendářů; c)  pronájem majetku

2.3   Zisk z činnosti fotoklubu lze použít pouze pro činnost a správu fotoklubu.

 

čl. 3

Členství ve fotoklubu

3.1   Členství ve fotoklubu je dobrovolné. Členem fotoklubu (dále jen „člen“) se může stát  každá  fyzická  osoba,  bez  rozdílu  pohlaví,  věku,  vyznání,  politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu  člena,  je  nepřevoditelná  na  jinou  osobu  a  nepřechází  na  jeho právního nástupce. Členství právnických osob se nepřipouští.

3.2   Členství vzniká po schválení přihlášky výborem fotoklubu (dále jen „výbor“).

Výbor  může  přihlášku  odmítnout,  pokud  dojde  k většinovému  názoru,  že přijetím  žadatele  za  člena  by  bylo  nebo  mohlo  být  ohroženo  řádné  plnění poslání fotoklubu.

3.3   Přihláška je písemná a žadatel v ní musí souhlasit se zněním těchto stanov a zavázat se k jejich plnění. Přihlášku  za nezletilého podává  jeho  zákonný zástupce nebo opatrovník.

3.4   Ukončení členství (při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv majetkové vyrovnání):

a)  dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výrobu;

b)  úmrtí člena;

c)  vyloučení člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské   povinnosti   nebo   ohrožuje   řádné   plnění   poslání   fotoklubu (o vyloučení rozhoduje výbor a je možno se proti němu odvolat; odvolání má odkladný účinek a projedná se na nejbližší členské schůzi);

d)  nezaplacením   členských   příspěvků   do   data   vyhlášeného   výborem,

a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků

e)  zánikem fotoklubu

3.5   Členská schůze může na návrh kteréhokoli člena udělit:

a)  Čestné členství – čestný člen je zbaven členských poplatků a v rámci práv má pouze poradní hlas

b)  Čestné  uznání  –  za  dlouhodobě  obětavou  práci  nebo  za  mimořádný skutek vykonaný ve prospěch fotoklubu nad rámec povinností

c)  titul  Čestný předseda  –  je  oceněním  mimořádných  zásluh  o  fotoklub a v rámci  práv  má  pouze  poradní  hlas,  čestným  předsedou  může  být pouze jedna žijící osoba

3.6   Práva členů:

a)  účastnit se společných akcí fotoklubu a dalších akcí v oblasti fotografie

b)  být pravidelně informováni o činnosti fotoklubu

c)  podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům fotoklubu a obdržet odpověď na své podání

d)  podávat návrh na odvolání člena výboru

e)  účastnit se členské schůze a hlasovat na ni

f) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů fotoklubu (platí jen pro zletilé a plně právně způsobilé členy)

3.7   Povinnosti členů

a)  dodržovat stanovy fotoklubu

b)  dodržovat a plnit rozhodnutí výboru a členské schůze

c)  platit členské příspěvky

d)  chránit a zachovávat dobré jméno fotoklubu

e)  v rámci svých možností a svého přesvědčení podporovat a prosazovat cíle fotoklubu

f)   pomáhat ostatním členům

g)  informovat výbor o změnách osobních údajů nutných pro vedení členské evidence a to neprodleně poté, co nastanou

3.8   Členové neručí za případné dluhy fotoklubu.

3.9   Výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

čl. 4

Orgány fotoklubu

4.1   Pro zabezpečení činnosti fotoklubu jsou zřízeny následující orgány

a)  členská schůze

b)  výbor fotoklubu

c)  předseda fotoklubu (dále jen „předseda“)

d)  revizní komise

4.2   Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

4.3   Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů, ostatní orgány jsou volené.

4.4   Funkční období volených orgánů jsou čtyři roky. Dojde-li k poklesu členů výboru pod  50%,  svolá  dosavadní  výbor  mimořádnou  členskou  schůzi  do  2  týdnů a volbou  doplní  počet  členů  výboru.  Členství  ve  volených  orgánech  zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 

čl. 5

Členská schůze

5.1   Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů a je nejvyšším orgánem fotoklubu. Členská schůze projednává činnost fotoklubu za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány fotoklubu, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost fotoklubu. Do její působnosti náleží:

a)  určit hlavní zaměření činnosti fotoklubu

b)  rozhodovat o změně stanov

c)  stanovit výši a splatnost členských příspěvků

d)  schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření fotoklubu za uplynulé období předkládané výborem

e)  schvalovat výsledek hospodaření fotoklubu

f) rozhodnout   o   nakládání   s   nemovitým   majetkem   fotoklubu   a   jeho zatěžování věcnými břemeny

g)  volit a odvolávat členy výboru a člena revizní komise

h)  hodnotit činnost dalších orgánů fotoklubu i jejich členů

i)   rozhodnout  o  dobrovolném  rozpuštění  fotoklubu  –  pro  toto  rozhodnutí

je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny členů

j)   rozhodnout o otázkách, které výbor navrhnul na program jednání

k)  pověřuje výkonem pravomocí nebo výkonem určité činnosti člena

l)   rozhodnout o všech významných záležitostech, kterými se hodlá zabývat

5.2   Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. 10. každého kalendářního roku.

5.3   Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze.  Výbor  je  povinen  svolat  mimořádnou  členskou  schůzi  nejpozději do 30 dnů   od  doručení   žádosti,   která   musí   obsahovat   uvedení   důvodu a program mimořádné členské  schůze. Nesvolá-li statutární orgán  fotoklubu zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady fotoklubu sám. Pokud revizní komise zjistí závažné nedostatky v hospodaření fotoklubu, činnosti výboru nebo jiné nedodržování stanov, má právo svolat členskou schůzi.

5.4   Právo zúčastnit se členské schůze a hlasovat na ni mají všichni členové. Volit a být  volen  může  jen  zletilý  a  plně  právně  způsobilý  člen.  Každý  člen je oprávněn  účastnit  se  zasedání  a  požadovat  i  dostat  na  něm  vysvětlení záležitostí fotoklubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by fotoklubu způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

5.5   Pozvánka na členskou schůzi s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně 30 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.

5.6   Každý  člen  má  jeden  hlas,  hlasy  všech  členů  mají  stejnou  váhu.  Členská schůze je schopna usnášet se, jestliže se jí účastní alespoň 50% členů. Nesejde-li se v určenou dobu dostatečný počet členů, koná se o půl hodiny později   mimořádná   členská   schůze.   Tato   mimořádná   členská   schůze je v každém  případě  usnášeníschopná.  Člen  se  nemůže  nechat  v  jednání, hlasování a volení na členské schůzi zastoupit jiným členem a to ani na základě písemné   plné   moci.   Usnesení   členská   schůze   přijímá   většinou   hlasů přítomných členů.

5.7   Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů oprávněných hlasovat.

5.8   Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 30 dnů od jejího ukončení, který podepisuje  předseda  a  ověřovatel  zápisu,  kterého  zvolí  členská  schůze. Ze zápisu  musí být  patrné,  kdo  zasedání svolal  a  jak,  kdy se  konalo,  kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze  zasedání všech členských schůzí.

5.9   Průběh členské schůze a  voleb blíže upravuje Volební řád fotoklubu, který schválí výbor.

 

čl. 6

Výbor fotoklubu

6.1   Výbor  vede  a  řídí  činnost  fotoklubu  mezi  členskými  schůzemi  v souladu se stanovami  a  závěry  členské  schůze,  které  uvádí  do  praxe  po  celé své funkční období.

6.2   Výbor  je  nejméně  pětičlenný,  funkční  období  člena  výboru  jsou  čtyři  roky a opětovné zvolení je možné. Členem výboru může být zvolen každý člen, který je minimálně rok členem fotoklubu, má splněny své členské povinnosti, je zletilý a plně právně způsobilý. Funkce člena výboru je čestná, nenáleží za ni žádná forma odměny a zaniká úmrtím člena výboru, vzdáním se funkce, odvoláním členskou  schůzí  nebo  zánikem  členství.  Dojde-li  k poklesu  členů  výboru pod 50%, svolá dosavadní výbor mimořádnou členskou schůzi do dvou týdnů a volbou  doplní  počet  členů  výboru.  Členové  výboru  jsou  za  svou  činnost odpovědni členské schůzi.

6.3 Výbor odpovídá za řádné hospodaření fotoklubu, kontroluje dodržování rozpočtových   pravidel,   schvaluje   změny   rozpočtu,   dbá   na   řádnou   péči o majetek  a  zejména  za  řádné  naplňování  poslání  fotoklubu.  Výbor  dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj fotoklubu. Povinnosti členů výboru, jejich kompetence  a  pravomoci  stanoví  Organizační  řád  fotoklubu,  který  schválí výbor.

6.4   Výbor  je  svoláván  předsedou  podle  potřeby,  nejméně  však  čtyřikrát  ročně. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomná jeho nadpoloviční většina. K platnosti usnesení  je  třeba  nadpoloviční  většina  hlasů  přítomných  členů  výboru; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Požádají-li o to alespoň dva členové výboru,  nebude  o  návrhu  hlasováno  a  rozhodne  o  něm  členská  schůze. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.

6.5   Do výlučné kompetence výboru patří

a)  svolávat členskou schůzi

b)  přezkoumávat  a  schvalovat   rozpočet   a   roční   závěrku   hospodaření

a závěrky publikovat v rámci fotoklubu

c)  dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost fotoklubu

d)  přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení

e)  rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členů, pokud pro to existují závažné důvody

f)   schvalovat základní dokumenty fotoklubu

g)  předkládat členské schůzi návrhy změn stanov fotoklubu

h)  předkládat návrhy, které má projednat členská schůze

i) rozhodovat o neodkladných záležitostech, které jinak patří do kompetence členské schůze tyto musí nechat dodatečně projednat členskou schůzí;

j)   rozhodovat o dalších otázkách, které do jeho působnosti přenesla členská schůze.

 

čl. 7

Předseda fotoklubu

7.1   Předseda je statutárním orgánem fotoklubu, který za fotoklub navenek jedná. Podepisování za fotoklub se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis s uvedením  svého  celého čitelného  jména.  Předsedy  může  v plné  míře zastoupit místopředseda.

7.2   Předseda je volen zvolenými členy výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce   nastupujícímu   předsedovi.   Předání   je   nutné   provést   nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.

7.3   K výlučným kompetencím předsedy patří:

a)  vést členy k naplňování základních cílů fotoklubu vycházejících ze stanov fotoklubu

b)  vedení  členské  schůze,  ověřování  její  usnášeníschopnosti,   pořízení zápisu z jejího jednání

c)  svolání a vedení schůzí výboru.

7.4   Předseda  se  řídí  zákony  ČR,  stanovami  fotoklubu  a  rozhodnutími  výboru a členské schůze.

7.5  Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy.

 

čl. 8

Revizní komise

8.1   Revizní komise má 3 členy. Členy revizní komise odvolává členská schůze a jsou voleni dle platného Volebního řádu fotoklubu. Revizní komise si ze svého středu  volí  vedoucího  revizní  komise  (dále  „vedoucí“),  který  ji  zastupuje při jednání s ostatními orgány fotoklubu.

8.2   Revizní komise se zodpovídá členské schůzi.

8.3   Úkolem   revizní   komise   je   kontrolovat,   zda   činnost   orgánů   fotoklubu a hospodaření  probíhá  v  souladu  s  obecně  platnými  předpisy,  stanovami fotoklubu,  organizačními  normami  fotoklubu  a  rozhodnutími  členské  schůze a výboru.

8.4   Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního  rozhodnutí  kdykoliv  v  průběhu  roku,  nejméně  však  jednou  ročně v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření fotoklubu.

8.5   Při   provádění   kontrol   je   revizní   komise   povinna   postupovat   objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí revizní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.

8.6  Revizní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů fotoklubu a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.

8.7   O výsledku kontroly předá revizní komise do 14 dnů předsedovi a následně členské  schůzi  písemnou  zprávu.  Zpráva  musí  obsahovat  stručný  záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných  oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.

8.8  Všichni členové a výbor jsou povinni s revizní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

8.9   Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření. 

8.10 Bližší podrobnosti o kompetenci a pravomoci revizní komise stanoví Revizní řád fotoklubu, který schválí výbor.

 

čl. 9

Majetek a hospodaření fotoklubu

9.1     Příjmy fotoklubu tvoří:

a)  členské příspěvky;

b)  dary, granty a dotace;

c)  příjmy plynoucí z činností fotoklubu a z nakládání s majetkem fotoklubu.

9.2     Výdaje fotoklubu tvoří zejména:

a)  organizace akcí fotoklubu;

b)  schválená činnost fotoklubu;

c)  pořizování, opravy a údržba majetku fotoklubu;

d)  zabezpečení a pojištění majetku fotoklubu a jeho členů;

e)  ostatní činnosti související s posláním fotoklubu.

9.3     Prostředky   fotoklubu   nesmějí   být   používány   k   obohacování   fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.

9.4     Za  řádnou  správu,  obnovu,  údržbu  a  evidenci  majetku,  odpovídá  výbor v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů fotoklubu.

9.5     Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem nebo členskou schůzí.

9.6     Bližší  podrobnosti  o  hospodaření  stanoví  Hospodářský  řád  fotoklubu,  který schválí výbor.

  

čl. 10

Zánik fotoklubu

10.1 Fotoklub  může  zaniknout  dobrovolným  rozpuštěním  na  základě  rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

10.2 Dojde-li k zániku fotoklubu, členská schůze rozhodne o způsobu majetkového vypořádání, jmenování likvidátora a jeho odměně a způsobu, jakým bude naloženo s likvidačním zůstatkem.

 

čl. 11

Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze a to nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.

11.2 Tyto  stanovy  byly  schváleny  členskou  schůzí  dne  14.  1.  2016  a  nabývají účinnosti dnem 14. 1. 2016.

11.3 Ke dni účinnosti stanov se ruší stanovy fotoklubu schválené členskou schůzí dne 8. 11. 2012.

 

 

 

Předseda Fotoklubu Ivančice – FotKI, z. s.:                       Petr Kudláček

Místopředseda Fotoklubu Ivančice – FotKI, z. s.:              Ludvík Litoborský