Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

stanovy zapsaného spolku

čl. 1
Úvodní ustanovení

1.1 Název spolku: Fotoklub Ivančice – FotKI, z. s. (dále jen „fotoklub“).
1.2 Sídlo spolku: Mezírka 321/3, 664 91 Ivančice.
1.3 Fotoklub je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
1.4 Fotoklub je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace
založená za účelem sdružování fotografických nadšenců, a to jak amatérů, tak
i profesionálů. Posláním fotoklubu je zejména:
a) popularizace fotografie a fotografování v blízkém regionu;
b) fotografické mapování života a krajiny;
c) realizace a rozvoj členů v oboru;
d) formou prezentace informovat veřejnost o své činnosti;
e) práce s dětmi a mládeží, volnočasové aktivity;
f) činnost vedoucí k prevenci sociálně patologických jevů.
1.5 Vnitřní organizace fotoklubu, práva a povinnosti členů i volených orgánů
fotoklubu se řídí těmito stanovami, které jsou založeny ve svém úplném znění
v sídle fotoklubu.
 

čl. 2
Činnost fotoklubu

2.1 Hlavní činnost fotoklub směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů
a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. 1, a to je prováděno zvláště
prostřednictvím:
a) účastí a pořádáním výstav s cílem reprezentovat Mikroregion Ivančicko;
b) účastí a pořádáním fotosoutěží;
c) tvorby fotoarchivu.
2.2 K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:
a) prodej fotografií;
b) prodej kalendářů;
c) pronájem majetku.
2.3 Zisk z činnosti fotoklubu lze použít pouze pro činnost a správu fotoklubu.
 

čl. 3
Členství ve fotoklubu

3.1 Členství ve fotoklubu je dobrovolné. Členem fotoklubu (dále jen „člen“) se může
stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického
a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže
na osobu člena, je nepřevoditelná na jinou osobu a nepřechází na jeho
právního nástupce. Členství právnických osob se nepřipouští.
3.2 Členství vzniká po schválení přihlášky výborem fotoklubu (dále jen „výbor“).
Výbor může přihlášku odmítnout, pokud dojde k většinovému názoru, že
přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění
poslání fotoklubu.
3.3 Přihláška je písemná a žadatel v ní musí souhlasit se zněním těchto stanov
a zavázat se k jejich plnění. Přihlášku za nezletilého podává jeho zákonný
zástupce nebo opatrovník.
 3.4 Ukončení členství (při ukončení členství nevzniká členovi nárok na jakékoliv
majetkové vyrovnání):
a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného
oznámení o ukončení členství výrobu;
b) úmrtí člena;
c) vyloučení člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení
člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává
členské povinnosti nebo ohrožuje řádné plnění poslání fotoklubu
(o vyloučení rozhoduje výbor a je možno se proti němu odvolat; odvolání
má odkladný účinek a projedná se na nejbližší členské schůzi);
d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem,
a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;
e) zánikem fotoklubu.
3.5 Členská schůze může na návrh kteréhokoli člena udělit:
a) Čestné členství – čestný člen je zbaven členských poplatků a v rámci
práv má pouze poradní hlas;
b) Čestné uznání – za dlouhodobě obětavou práci nebo za mimořádný
skutek vykonaný ve prospěch fotoklubu nad rámec povinností;
c) titul Čestný předseda – je oceněním mimořádných zásluh o fotoklub
a v rámci práv má pouze poradní hlas, čestným předsedou může být
pouze jedna žijící osoba.
3.6 Práva členů:
a) účastnit se společných akcí fotoklubu a dalších akcí v oblasti fotografie;
b) být pravidelně informováni o činnosti fotoklubu;
c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům fotoklubu a obdržet
odpověď na své podání;
d) podávat návrh na odvolání člena výboru;
e) účastnit se členské schůze a hlasovat na ni;
f) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů fotoklubu (platí jen pro
zletilé a plně právně způsobilé členy).
3.7 Povinnosti členů:
a) dodržovat stanovy fotoklubu;
b) dodržovat a plnit rozhodnutí výboru a členské schůze;
c) platit členské příspěvky;
d) chránit a zachovávat dobré jméno fotoklubu;
e) v rámci svých možností a svého přesvědčení podporovat a prosazovat cíle
fotoklubu;
f) pomáhat ostatním členům;
g) informovat výbor o změnách osobních údajů nutných pro vedení členské
evidence a to neprodleně poté, co nastanou.
3.8 Členové neručí za případné dluhy fotoklubu.
3.9 Výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.
 

čl. 4
Orgány fotoklubu

4.1 Pro zabezpečení činnosti fotoklubu jsou zřízeny následující orgány:
a) členská schůze;
b) výbor fotoklubu;
c) předseda fotoklubu (dále jen „předseda“);
 d) revizní komise.
4.2 Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce
a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
4.3 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů, ostatní orgány jsou
volené.
4.4 Funkční období volených orgánů je časově neomezené. Dojde-li k poklesu
členů výboru pod 50%, svolá dosavadní výbor mimořádnou členskou schůzi
do 2 týdnů a volbou doplní počet členů výboru. Členství ve volených orgánech
zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) dobrovolným odstoupením
z funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé
porušení jeho povinností.
 

čl. 5
Členská schůze

5.1 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů a je nejvyšším orgánem
fotoklubu. Členská schůze projednává činnost fotoklubu za uplynulé období,
přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány fotoklubu,
hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti
pro existenci a činnost fotoklubu. Do její působnosti náleží:
a) určit hlavní zaměření činnosti fotoklubu;
b) rozhodovat o změně stanov;
c) stanovit výši a splatnost členských příspěvků;
d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření fotoklubu za uplynulé
období předkládané výborem;
e) schvalovat výsledek hospodaření fotoklubu;
f) rozhodnout o nakládání s nemovitým majetkem fotoklubu a jeho
zatěžování věcnými břemeny;
g) volit a odvolávat členy výboru a člena revizní komise;
h) hodnotit činnost dalších orgánů fotoklubu i jejich členů;
i) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění fotoklubu – pro toto rozhodnutí
je nutný souhlas nejméně dvoutřetinové většiny členů;
j) rozhodnout o otázkách, které výbor navrhnul na program jednání;
k) pověřuje výkonem pravomocí nebo výkonem určité činnosti člena;
l) rozhodnout o všech významných záležitostech, kterými se hodlá zabývat.
5.2 Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou
za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené
k 31. 12. předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. 10. každého
kalendářního roku.
5.3 Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská
schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději
do 30 dnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu
a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán fotoklubu
zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo
podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady fotoklubu sám. Pokud
revizní komise zjistí závažné nedostatky v hospodaření fotoklubu, činnosti
výboru nebo jiné nedodržování stanov, má právo svolat členskou schůzi.
5.4 Právo zúčastnit se členské schůze a hlasovat na ni mají všichni členové. Volit
a být volen může jen zletilý a plně právně způsobilý člen. Každý člen
je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení 
záležitostí fotoklubu, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání
členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které
zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by fotoklubu způsobilo vážnou
újmu, nelze mu je poskytnout.
5.5 Pozvánka na členskou schůzi s jejím programem musí být rozeslána členům
nejméně 14 dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby
co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání
členské schůze lze odvolat nebo odložit.
5.6 Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská
schůze je schopna usnášet se, jestliže se jí účastní alespoň 50% členů.
Nesejde-li se v určenou dobu dostatečný počet členů, koná se o půl hodiny
později mimořádná členská schůze. Tato mimořádná členská schůze
je v každém případě usnášeníschopná. Člen se nemůže nechat v jednání,
hlasování a volení na členské schůzi zastoupit jiným členem a to ani na základě
písemné plné moci. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů
přítomných členů.
5.7 Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda
vede zasedání tak, jak byl jeho program ohlášen, ledaže se členská schůze
usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na program
zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech
členů oprávněných hlasovat.
5.8 Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do 7 dnů od jejího ukončení, který
podepisuje předseda a ověřovatel zápisu, kterého zvolí členská schůze.
Ze zápisu musí být patrné, kdy se zasedání konalo, kdo je zahájil, kdo mu
předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý
člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání všech členských schůzí.
5.9 Průběh členské schůze:
1. prezentace přítomných členů
2. zahájení předsedou
3. volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
4. shrnutí počínání fotoklubu za uplynulé období
5. volba orgánů fotoklubu, je-li třeba
6. diskuse
7. ukončení
 

čl. 6
Výbor fotoklubu

6.1 Výbor vede a řídí činnost fotoklubu mezi členskými schůzemi v souladu
se stanovami a závěry členské schůze, které uvádí do praxe.
6.2 Výbor je nejméně tříčlenný a opětovné zvolení je možné. Členem výboru může
být zvolen každý člen, který je minimálně rok členem fotoklubu, má splněny své
členské povinnosti, je zletilý a plně právně způsobilý. Funkce člena výboru je
čestná, nenáleží za ni žádná forma odměny a zaniká úmrtím člena výboru,
vzdáním se funkce, odvoláním členskou schůzí nebo zánikem členství. Dojde-li
k poklesu členů výboru pod 50%, svolá dosavadní výbor mimořádnou členskou
schůzi do dvou týdnů a volbou doplní počet členů výboru. Členové výboru jsou
za svou činnost odpovědni členské schůzi.
6.3 Výbor odpovídá za řádné hospodaření fotoklubu, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči 
o majetek a zejména za řádné naplňování poslání fotoklubu. Výbor dohlíží
na dodržování stanov, pečuje o rozvoj fotoklubu.
6.4 Výbor je svoláván předsedou podle potřeby a usnášeníschopný jsou-li přítomni
alespoň 3 členi. K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů výboru; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Požádá-li
o to alespoň 1 člen výboru, nebude o návrhu hlasováno a rozhodne o něm
členská schůze. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
6.5 Do výlučné kompetence výboru patří:
a) svolávat členskou schůzi;
b) přezkoumávat roční závěrku hospodaření a uzávěrky publikovat v rámci
fotoklubu a schvalovat rozpočet;
c) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost
fotoklubu;
d) přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení;
e) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členů,
pokud pro to existují závažné důvody;
f) schvalovat základní dokumenty fotoklubu;
g) předkládat členské schůzi návrhy změn stanov fotoklubu;
h) předkládat návrhy, které má projednat členská schůze;
i) rozhodovat o neodkladných záležitostech, které jinak patří do kompetence
členské schůze; tyto musí nechat dodatečně projednat členskou schůzí;
j) rozhodovat o dalších otázkách, které do jeho působnosti přenesla členská
schůze;
k) schválení aktivit spojených s prezentací fotoklubu veřejnosti.
 

čl. 7
Předseda fotoklubu

7.1 Předseda je statutárním orgánem fotoklubu, který za fotoklub navenek jedná.
Podepisování za fotoklub se děje tak, že k razítku fotoklubu připojí svůj podpis.
Předsedy může v plné míře zastoupit místopředseda.
7.2 Předseda a místopředseda je volen členskou schůzí jako dvojice. Jeho funkční
období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné
provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
7.3 K výlučným kompetencím předsedy patří:
a) vést členy k naplňování základních cílů fotoklubu vycházejících ze stanov
fotoklubu;
b) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení
zápisu z jejího jednání;
c) svolání a vedení schůzí výboru.
7.4 Předseda se řídí zákony ČR, stanovami fotoklubu a rozhodnutími výboru
a členské schůze.
7.5 Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru,
případně na další členy.
 

čl. 8
Revizní komise

8.1 Revizní komise má 1 člena, který nesmí být členem výboru a na schůzi výboru
má pouze hlas poradní. Člena revizní komise volí a odvolává členská schůze.
8.2 Revizní komise se zodpovídá členské schůzi.
8.3 Úkolem revizní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů fotoklubu
a hospodaření probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami
fotoklubu a rozhodnutími členské schůze a výboru.
8.4 Kontrolu provádí revizní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě
vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně
v rámci odsouhlasení roční uzávěrky hospodaření fotoklubu.
8.5 Při provádění kontrol je revizní komise povinna postupovat objektivně
a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí revizní komise předsedovi
bez zbytečného prodlení.
8.6 Revizní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů fotoklubu a dát
přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
8.7 O výsledku kontroly předá revizní komise do 14 dnů předsedovi a následně
členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam
o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména
osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
8.8 Všichni členové a výbor jsou povinni s revizní komisí v průběhu kontroly
spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další
požadovanou součinnost.
8.9 Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry revizní komise, mají právo připojit
k revizní zprávě své písemné vyjádření.
 

čl. 9
Majetek a hospodaření fotoklubu

9.1 Příjmy fotoklubu tvoří:
a) členské příspěvky;
b) dary, granty a dotace;
c) příjmy plynoucí z činností fotoklubu a z nakládání s majetkem fotoklubu.
9.2 Výdaje fotoklubu tvoří zejména:
a) organizace akcí fotoklubu;
b) schválená činnost fotoklubu;
c) pořizování, opravy a údržba majetku fotoklubu;
d) zabezpečení a pojištění majetku fotoklubu a jeho členů;
e) ostatní činnosti související s posláním fotoklubu.
9.3 Prostředky fotoklubu nesmějí být používány k obohacování fyzických
ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy. To nevylučuje použití
prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
9.4 Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídá výbor
v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.
9.5 Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem nebo
členskou schůzí.
 

čl. 10
Zánik fotoklubu

10.1 Fotoklub může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí
členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
10.2 Dojde-li k zániku fotoklubu, členská schůze rozhodne o způsobu majetkového
vypořádání, jmenování likvidátora a jeho odměně a způsobu, jakým bude
naloženo s likvidačním zůstatkem.
 

čl. 11
Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto stanovy může změnit svým rozhodnutím členská schůze a to nejméně
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných.
11.2 Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 31. 10. 2019 a nabývají
účinnosti dnem 1. 1. 2020.
11.3 Ke dni účinnosti stanov se ruší stanovy fotoklubu schválené členskou schůzí
dne 14. 1. 2016.

 

Předseda Fotoklubu Ivančice – FotKI, z. s.:                       Petr Kudláček

Místopředseda Fotoklubu Ivančice – FotKI, z. s.:              Ludvík Litoborský

 
 Archiv

Kalendář
<< duben >>
<< 2024 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Statistiky

Online: 8
Celkem: 3471901
Měsíc: 58317
Den: 1521